Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais Dėl darbo vasaros mėnesiais

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” pakeitimas

Dėl paramos gavimo ir panaudojimo švietimo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymas Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimas Nr. T2-99 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimas T2-143 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo” (2016 m. liepos 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-191 redakcija, 2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos  sprendimo T2-282 redakcija, 2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-269 redakcija, 2019 m. sausio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-13 redakcija, 2019 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo T2-376 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimas Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimas Nr. T2-212 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”