Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2023 metais

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-07-21 sprendimas Nr. T2-176 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” pakeitimo

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimas Nr. T2-300 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-07-22 sprendimas Nr. T2-172 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo”

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” pakeitimas

Dėl paramos gavimo ir panaudojimo švietimo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymas Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”

Vaikų maitinimo organizavimo aprašas