Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigoje pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos, informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami  siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

 Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai.
 2. Pavojaus aplinkai.
 3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą.
 4. Neteisėtos veiklos finansavimo.
 5. Neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo.
 6. Neteisėtu būdu įgyto turto.
 7. Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mąstą.
 8. Kitų pažeidimų.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

 1. Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu  praneskziogelis@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan., sužinojo apie pažeidimą, datą ir aplinkybes; savo vardą pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 1. Tiesiogiai kompetentingam subjektui: Linai Mačernienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tel. +370 46 38 34 03 arba atvykus nurodytu adresu (Kauno g. 27, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.
 2. Per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
 3. Paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje  +370 5 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žiogelis” gali pateikti esami ir buvę Įstaigos darbuotojai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik tais atvejais, kai:

 1. To raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą.
 2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informacijos apie pažeidimus teikimo vidiniu kanalu tvarkos aprašas

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

 1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (ir vėlesni pakeitimai).
 3. Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.