Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Įstaigos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia Įstaigos pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Įstaigos interesams.

Įstaigos tarybos sudėtis:
Jūratė Norkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
Regina Taraškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irutė Čėsnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Gurauskienė, auklėtojo padėjėja
Nadežda Jevluchina,auklėtojo padėjėja
Evelina Tamašauskienė, raštinės administratorė
Asta Baužienė, tėvų atstovė
Vytautas Orlovas, tėvų atstovas

Įstaigos tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba tekia siūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
2. Taryba svarsto ir pritaria Įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
3. Taryba teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo.
4. Taryba išklauso Įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
5. Taryba teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo.
6. Taryba svarsto Įstaigos pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui.
7. Taryba teikia siūlymus formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
8.Taryba svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
Darbo taryba – darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos sudėtis:
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jovita Jotkuvienė, auklėtojo padėjėja

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos sudėtis:
Antanina Šereivienė, direktorė, pirmininkė
Lina Mačernienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Loreta Cesiulienė, meninio ugdymo mokytoja
Ilona Klumbienė, meninio ugdymo mokytoja
Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Loreta Simutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Stonytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jūratė Norkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Grubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gerda Gedgaudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dalia Lekavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Regina Taraškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Birutė Joneckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Virginija Luotienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Mikutaitė-Bogdan, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Aurelija Matulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Judita Damulytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Raimonda Šarapajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Alvinija Stalnionienė, logopedė
Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irutė Čėsnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytojų tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba svarsto valstybės švietimo politikos įgyvendinimą, optimalų ugdymo(si) sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
2. Taryba teikia siūlymus dėl Įstaigos metinės veiklos programos, neformaliojo ugdymo(si) programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo.
3. Taryba kartu su Įstaigos sveikatos priežiūros darbuotoju, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
4. Taryba deleguoja atstovus į Įstaigos tarybą, Mokytojų atestacijos komisiją.
5. Taryba svarsto kitus Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

Metodinė taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldis institucija, kuri atstovauja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai.

Metodinės tarybos sudėtis:
Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Antanina Šereivienė, direktorė
Loreta Cesiulienė, meninio ugdymo mokytoja
Ilona Klumbienė, meninio ugdymo mokytoja
Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Loreta Simutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Stonytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jūratė Norkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Grubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gerda Gedgaudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dalia Lekavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Regina Taraškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Birutė Joneckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Virginija Luotienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Mikutaitė-Bogdan, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Aurelija Matulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Raimonda Šarapajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Alvinija Stalnionienė, logopedė
Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irutė Čėsnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Judita Damulytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Metodinės tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo(si) turinį, ugdymo(si) proceso aprūpinimą, ugdymo(si) kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant Įstaigos pedagogų metodinės veiklos prioritetus.
2. Taryba aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
3. Taryba inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.
4. Taryba prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą.

 

Įstaigoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų aktyvai grupėse.

Tėvų aktyvas:

  1. aptaria su grupės pedagogais vaikų lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimus;
  2. padeda organizuoti grupės vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas;
  3. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, grupės ar Įstaigos renginiuose;
  4. organizuoja paramos Įstaigai teikimą;
  5. svarsto kitus grupės pedagogų, Įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis:
Antanina Šereivienė, direktorė, pirmininkė
Stefanija Vancevičienė, steigėjo deleguota atstovė
Asta Baužienė, Tėvų tarybos atstovė
Loreta Simutienė, Mokytojų tarybos atstovė
Regina Taraškevičienė, Įstaigos tarybos atstovė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos veiklos kryptys:
1. Komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.
2. Komisija pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengia ir suderina su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, ir teikia steigėjui tvirtinti 3 metų atestacijos programą.
3. Komisija svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
4. Komisija siūlo mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.
5. Komisija svarsto klausimus dėl mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Maitinimo kokybės priežiūros komisijos sudėtis:
Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Slavikienė, auklėtojo padėjėja

Kūrybinės grupės ,,Sveikuoliai” sudėtis:

Dalia Lekavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– pirmininkė;
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gintarė Stonytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Aurelija Matulevičienė, neformaliojo (papildomo) švietimo mokytoja;
Judita Damulytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gerda Gedgaudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

,,Meninės” kūrybinės grupės sudėtis:

Jūratė Norkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– pirmininkė;
Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Regina Taraškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Irutė Čėsnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kūrybinių grupių veiklos kryptys:
1. Grupės efektyvina ir įvairina ugdymo procesą, padeda išlaikyti ugdymo vientisumą, darną, dinamiškumą.
2. Grupė ,,Sveikuoliai” saugo ir stiprina vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, ugdo teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną.
3. Meninė-kūrybinė grupė ugdytinių, tėvelių ir pedagogų meninės raiškos priemones panaudoja kuriant estetišką, savitą Įstaigos įvaizdį.

Internetinės svetainės priežiūros darbo grupės sudėtis:
1. Antanina Šereivienė, direktorė – darbo grupės vadovė;
2. Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
3. Evelina Tamašauskienė, raštinės administratorė– narė;
4. Aurelija Matulevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja– narė;
5. Gerda Gedgaudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– narė;