Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Įstaigos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia Įstaigos pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Įstaigos interesams.

Įstaigos tarybos sudėtis:

 • Šarapajeva Raimonda, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Taraškevičienė Regina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Mačernienė Lina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rojė Lina, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;
 • Paliutienė Ingrida, auklėtojo (mokytojo) padėjėja;
 • Tamašauskienė Evelina, raštinės administratorė;
 • 3 tėvų atstovai.

Įstaigos tarybos veiklos kryptys:
1. Taryba tekia siūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
2. Taryba svarsto ir pritaria Įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
3. Taryba teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo.
4. Taryba išklauso Įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
5. Taryba teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo.
6. Taryba svarsto Įstaigos pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui.
7. Taryba teikia siūlymus formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
8.Taryba svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

Darbo taryba – darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos sudėtis:
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jovita Jotkuvienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Pedagogai:
Antanina Šereivienė, direktorė, pirmininkė
Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ilona Klumbienė, meninio ugdymo mokytoja
Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Loreta Simutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Stonytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jūratė Norkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Grubliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Mikutaitė-Bogdan, neformaliojo (papildomo), priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dalia Lekavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Regina Taraškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Birutė Joneckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Virginija Luotienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Donata Apanavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Raimonda Šarapajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irutė Čėsnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Justina Jonikienė, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Eglė Česnelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rimutė Ruškienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja
Asta Žymančienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja
Andžela Juodienė, logopedė
Jolanta Gedrimienė, logopedė

Įstaigoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų aktyvai grupėse.

Tėvų aktyvas:

 1. aptaria su grupės pedagogais vaikų lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimus;
 2. padeda organizuoti grupės vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas;
 3. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, grupės ar Įstaigos renginiuose;
 4. organizuoja paramos Įstaigai teikimą;
 5. svarsto kitus grupės pedagogų, Įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Lina Mačernienė, Klaipėdos lopšelio–darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Gintarė Mikutaitė-Bogdan, Klaipėdos lopšelio–darželio „Žiogelis“ mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

Loreta Simutienė, Klaipėdos lopšelio–darželio „Žiogelis“ vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;

Regina Taraškevičienė, Klaipėdos lopšelio–darželio „Žiogelis“ vyresnioji mokytoja, Įstaigos tarybos atstovė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos veiklos kryptys:
1. Komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.
2. Komisija pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengia ir suderina su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, ir teikia steigėjui tvirtinti 3 metų atestacijos programą.
3. Komisija svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
4. Komisija siūlo mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.
5. Komisija svarsto klausimus dėl mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Sudėtis: komisijos pirmininkas ir 5 nariai.

Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

VGK aprašo pakeitimas 2020-08-03

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaiko geroves komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos planas 2021 m.

Krizių valdymo komanda  konstruktyviai reaguoja į mokykloje įvykusią krizę, įvykus krizei – koordinuotai ir veiksmingai organizuoja krizės pasekmių įveikimą, užtikrina krizės paveiktiems mokyklos bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą. Komanda sudaryta iš komisijos pirmininko ir penkių narių. Įvykus krizinei situacijai komanda veikia pagal numatytą veiksmų planą.

Dėl rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Maitinimo kokybės priežiūros komisijos sudėtis:
Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Slavikienė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

Kūrybinės grupės ,,Sveikuoliai” sudėtis:

Dalia Lekavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– pirmininkė;
Žana Lukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gintarė Stonytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytojas;
Donata Apanavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Raimonda Šarapajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

,,Meninės” kūrybinės grupės sudėtis:

Jūratė Norkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;

Nijolė Prielaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Regina Taraškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Irutė Čėsnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gintarė Mikutaitė-Bogdan, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Kūrybinių grupių veiklos kryptys:
1. Grupės efektyvina ir įvairina ugdymo procesą, padeda išlaikyti ugdymo vientisumą, darną, dinamiškumą.
2. Grupė ,,Sveikuoliai” saugo ir stiprina vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, ugdo teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną.
3. Meninė-kūrybinė grupė ugdytinių, tėvelių ir pedagogų meninės raiškos priemones panaudoja kuriant estetišką, savitą Įstaigos įvaizdį.

Internetinės svetainės priežiūros darbo grupės sudėtis:
1. Antanina Šereivienė, direktorė – darbo grupės vadovė;
2. Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
3. Evelina Tamašauskienė, raštinės administratorė– narė;
4. Raimonda Šarapajeva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– narė;
5. Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja– narė.