Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

,,Saulutės” grupė (2–3 m. amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Nijolė Prielaidienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Regina Taraškevičienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Ana Silujanova

Maži mes, ,,Saulutės” vaikeliai,

Svajonių ir norų pilni.

Mes lankom darželį ,,Žiogelį”,

Čia esam laimingi visi.

,,Pagrandukų” grupė (2–3 m. amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Birutė Joneckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Virginija Luotienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Jovita Jotkuvienė

Mes – mažiukai pagrandukai,

Siaučiam, dūkstam kaip žiogiukai.

Mes – šaunuoliai lopšeliukai,

Neprilygs jokie vaikiukai!

,,Kiškučių” grupė (2–3 m. amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Dalia Lekavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Lina Rojė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Veronika Pugačiova

Mes kiškučiai greitakojai,

Žaidžiam, lakstom ir dainuojam,

Čia darželyje puiku,

Linksma, gera ir smagu.

,,Saulutės”, ,,Pagrandukų”, ,,Kiškučių” grupėse vykdomas projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”

Tikslas – vaikų bendrosios, smulkiosios motorikos  lavinimas ir kalbos ugdymas ankstyvajame amžiuje (1,5-4 m.)

Uždaviniai:

 • lavinti vaikų bendrąją ir smulkiąją motoriką;
 • mokyti vaikus taisyklingo kalbinio kvėpavimo, pūtimo pratimų;
 • lavinti vaikų artikuliacinę motoriką, tikslinti garsų tarimą;
 • ugdyti vaikų girdimąjį suvokimą;
 • plėsti vaikų žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą;
 • siekti glaudaus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo, įtraukti tėvus į vaikų kalbos ugdymo procesą;
 • skatinti vaikų pažintines galias, aktyvumą, teigiamą savęs vertinimą.

Darbo formos:

 • projekto medžiagos integravimas į kasdienines veiklas;
 • sveikatos valandėlės, popietės, mankštos, kūno kultūros pratybos;
 • tėvams teikiama informacija, švietimas;
 • projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą” proceso tęstinumas namuose;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai:

 • geresni vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai;
 • tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė, taisyklingesnė vaikų kalba;
 • teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti;
 • tėvai daugiau sužinos apie vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos lavinimo naudą ir būdus;
 • tėvai aktyviau bendradarbiaus su pedagogais, perims iš jų gerąją vaikų motorikos ir kalbos ugdymo patirtį;
 • pedagogai įgys naujos patirties, įgūdžių lavinant vaikų motoriką, ugdant kalbą ankstyvajame amžiuje;
 • pedagogai įsigys naujų mokymo priemonių, skirtų vaikų motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui.

,,Bitučių” grupė (3–4 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Loreta Simutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Judita Bružienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Svetlana Karpešina

Dingu dingu, dingu dingu varpeliu tuo stebuklingu,

Tik išgirdę tą varpelį, skrenda bitės į darželį.

Skrenda kiek sparneliai gali į darželio šviesią šalį.

Po lašiuką, po lašiuką pildo jos žinių koriuką.

,,Bitučių” grupėje vykdomas projektas ,,Aš gamtos dalelė”

Tikslas – plėsti ir turtinti vaikų žinias apie švarios, ekologiškos gamtos įtaką žmogaus sveikatai, ugdyti ekologines vertybes.

Uždaviniai:

 • skatinti pajusti gamtos didingumą ir grožį;
 • supažindinti su naudingais ir nuodingais žmonių sveikatai augalais;
 • eksperimentuoti, tyrinėti, sužinoti, kad tik švarioje gamtoje augs sveikas žmogus;
 • pratinti rūšiuoti atliekas, neteršti aplinkos;
 • formuoti supratimą, kad mūsų dvasinę ir fizinę sveikatą įtakoja ekologiška aplinka.

Darbo formos:

 • pokalbiai, diskusijos;
 • sveikatos valandėlės;
 • išvykos į gamtą;
 • darbų, piešinių parodėlės tėvų stende;
 • medžiagos apie ekologiją, sveikatą rinkimas, sisteminimas;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiamas rezultatas:

 • ugdytiniai įgys daugiau žinių apie gamtosaugą;
 • domėsis kultūrine, gamtine aplinka, ją tyrinės ir pažins;
 • ugdysis pagarba gamtai, gyvybei, žmogaus sukurtai aplinkai;
 • bus aktyvus gamtos puoselėtojas.

,,Kodėlčiukų” grupė (3–4 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja –  Irutė Čėsnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Aurelija Matulevičienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Ingrida Paliutienė

Mes vaikučiai iš ,,Žiogelio”

Mokam daug gražių dainelių,

Šokam, piešiam ir sportuojam,

Susikibę uždainuojam!

,,Kodėlčiukų” grupėje vykdomas projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Atverkime kalbos skrynelę”

Tikslas – taisyklingas vaikų kalbos ugdymas  – vaikų kalbą ugdyti remiantis ir vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu bei naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Uždaviniai:

 • lavinti artikuliacinį aparatą
 • mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo
 • mokyti kalbėti taisyklingais žodžiais ir sakiniais
 • turtinti žodyną, tobulinti kalbos gramatines formas ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu
 • mokyti taisyklingai vartoti prielinksnius kalboje
 • ugdyti klausos dėmesį ir foneminę klausą, tikslinti intonaciją
 • tvirtinti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius
 • lavinti erdvinį ir girdimąjį suvokimą, bendrąją ir smulkiąją motoriką
 • ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui
 • skatinti kalbinį vaikų aktyvumą

Darbo formos:

 • projekto medžiagos integravimas į kasdienines veiklas
 • edukacinės valandėlės
 • žaidimai
 • pokalbiai
 • IT taikymas
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla

Laukiami rezultatai:

 • tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė, taisyklingesnė bei turtingesnė vaikų kalba
 • geresni vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai
 • teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti
 • pedagogai įgys patirties, įgūdžių lavinant vaikų kalbinius gebėjimus ikimokykliniame amžiuje
 • pedagogai įsigys naujų mokymo priemonių, skirtų vaikų motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui
 • tvirtės vaikų kalbiniai įgūdžiai

,,Pelėdžiukų” grupė (4–5 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Daiva Grubliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Erika Mažulytė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Angelė Druskinienė

Pelėdžiukai esame

Ir gyvenam grupėje,

Ten, kur pasakų šimtai,

Ir visi, visi draugai!

,,Pelėdžiukų” grupėje vykdomas projektas ,,Švari gamta – sveikas žmogus”

Tikslas – plėsti ir turtinti vaikų žinias apie švarios, ekologiškos gamtos įtaką žmogaus sveikatai, ugdyti ekologines vertybes.

Uždaviniai:

 • skatinti pajusti gamtos didingumą ir grožį;
 • supažindinti su naudingais ir nuodingais žmonių sveikatai augalais;
 • eksperimentuoti, tyrinėti, sužinoti, kad tik švarioje gamtoje augs sveikas žmogus;
 • pratinti rūšiuoti atliekas, neteršti aplinkos;
 • formuoti supratimą, kad mūsų dvasinę ir fizinę sveikatą įtakoja ekologiška aplinka.

Darbo formos:

 • pokalbiai, diskusijos;
 • sveikatos valandėlės;
 • išvykos į gamtą;
 • darbų, piešinių parodėlės tėvų stende;
 • medžiagos apie ekologiją, sveikatą rinkimas, sisteminimas;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiamas rezultatas:

 • ugdytiniai įgys daugiau žinių apie gamtosaugą;
 • domėsis kultūrine, gamtine aplinka, ją tyrinės ir pažins;
 • ugdysis pagarba gamtai, gyvybei, žmogaus sukurtai aplinkai;
 • bus aktyvus gamtos puoselėtojas.

,,Aušrinukų” grupė (4–5 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Donata Apanavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Skirmantė Lidžiūtė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Rasa Gurauskienė

Atkeliavo jau aušrelė,

Tek saulužė pamažu,

Atsikėlę ,,Aušrinukai”

Bėg ,,Žiogelin” takeliu.

,,Aušrinukų” grupėje vykdomas projektas – Močiutės skrynią atvėrus”

Tikslas – propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp ugdytinių, įstaigos pedagogų, jų šeimos narių, siekiant tęstinumo.

Uždaviniai:

 • etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą;
 • padėti ugdytiniams ir jų šeimoms geriau pažinti krašto tradicijas;
 • burti pedagogus, ugdytinius bei jų tėvus bendrai etnokultūrinei veiklai.
 • skiepyti meilę ir pagarbą vyresniam žmogui;
 • sudaryti jaukią emocinę atmosferą, kuri skatintų vaikus ir jų šeimos narius aktyviai įsijungti į etnokultūrinę veiklą;
 • ugdyti suvokimą, kad senolių sukaupta patirtis yra vertinga ir ją reikia gerbti.

Darbo formos:

 • popietės, vakaronės, išvykos, ekskursijos;
 • atmintinės, anketos, lankstinukai;
 • tėvų švietimas siekiant tęstinumo;
 • albumo kūrimas surenkant patarles, mįsles, skaičiuotes apie senovinius papročius ir t. t.
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai – vienas iš įstaigos prioritetų yra etninių vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas perduodant patirtį įstaigos darbuotojams, ugdytiniams ir tėvams. Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa  naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių šeimos tradicijos, papročiai. Integruojant etninį paveldą į kasdienę veiklą, perduosime ugdytiniams savo krašto tradicijas. Į ugdomąją veiklą įtraukiame tėvelius, senelius, prosenelius. Dalindamiesi jų išsaugota patirtimi, ugdytiniai sužinos, pamatys, stebės, tyrinės senovinius buities rakandus, indus, rūbus, darbus ir kt. Sužinos kaip švęsdavo šventes, kokius gamino valgius. Įgyvendinant šį projektą išsaugosime senąsias tradicijas ir perduosime jas savo vaikams. Prisiminsime, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis savybėmis buvo grįstos jų gyvenimiškos vertybinės nuostatos.

,,Boružiukų” grupė (5–6 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Rita Bružinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Ramutė Eidukienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Sandra Žurkuvienė

Boružiukai vos prašvitus,

Visiems sako, labas rytas!

Mes draugaujam su visais,

Su mažais ir dideliais.

,,Boružiukų” grupėje vykdomas projektas – Močiutės skrynią atvėrus”

Tikslas – propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp ugdytinių, įstaigos pedagogų, jų šeimos narių, siekiant tęstinumo.

Uždaviniai:

 • etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą;
 • padėti ugdytiniams ir jų šeimoms geriau pažinti krašto tradicijas;
 • burti pedagogus, ugdytinius bei jų tėvus bendrai etnokultūrinei veiklai.
 • skiepyti meilę ir pagarbą vyresniam žmogui;
 • sudaryti jaukią emocinę atmosferą, kuri skatintų vaikus ir jų šeimos narius aktyviai įsijungti į etnokultūrinę veiklą;
 • ugdyti suvokimą, kad senolių sukaupta patirtis yra vertinga ir ją reikia gerbti.

Darbo formos:

 • popietės, vakaronės, išvykos, ekskursijos;
 • atmintinės, anketos, lankstinukai;
 • tėvų švietimas siekiant tęstinumo;
 • albumo kūrimas surenkant patarles, mįsles, skaičiuotes apie senovinius papročius ir t. t.
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai – vienas iš įstaigos prioritetų yra etninių vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas perduodant patirtį įstaigos darbuotojams, ugdytiniams ir tėvams. Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa  naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių šeimos tradicijos, papročiai. Integruojant etninį paveldą į kasdienę veiklą, perduosime ugdytiniams savo krašto tradicijas. Į ugdomąją veiklą įtraukiame tėvelius, senelius, prosenelius. Dalindamiesi jų išsaugota patirtimi, ugdytiniai sužinos, pamatys, stebės, tyrinės senovinius buities rakandus, indus, rūbus, darbus ir kt. Sužinos kaip švęsdavo šventes, kokius gamino valgius. Įgyvendinant šį projektą išsaugosime senąsias tradicijas ir perduosime jas savo vaikams. Prisiminsime, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis savybėmis buvo grįstos jų gyvenimiškos vertybinės nuostatos.

,,Gintarėlių” grupė (5–6 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Žana Lukauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Jūratė Norkevičienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Nadežda Jevluchina

Gintarėliai, gintarėliai skaidrūs jūros akmenėliai,

Esam stiprūs ir sveiki, mus pavyki, jei gali.

Mokam piešti ir skaičiuoti, mokam šokti ir dainuoti.

Esam draugiški, linksmi ir labai labai geri.

,,Gintarėlių” grupėje vykdomas projektas ,,Švari žemė, sveikas maistas – laimingas vaikas”

Tikslas – patrauklia vaikams formą ugdyti jų gamtamokslinės kultūros pagrindus, sveikatos ,sveikos gyvensenos kompetencijas.

Uždaviniai:

 • mokytųsi ekologinės kultūros pradmenų, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką, gamtą.
 • pažintų ir tyrinėtų aplinkinį pasaulį, taikant STEAM metodą;
 • mokytųsi taupyti ir tausoti gamtos išteklius, suprastų, kad antrinių žaliavų rūšiavimas ir panaudojimas padeda saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką;
 • įgytų žinių apie sveiką mitybą, ugdytųsi vaiko mitybos įgūdžiai ir įpročiai;
 • sudaryti sąlygas vaikams įgyti saugios ir sveikos fizinės, emocinės veiklos patirtį;
 • stimuliuoti vaikų smalsumą, žingeidumą, padėti išgyvent i atradimo džiaugsmą bei įgyti žinių;

Laukiami rezultatai: pagerės vaikų, tėvų, mokytojų  ekologinio ugdymo žinios, samprata, keisis požiūris į supančią aplinką, mitybos grandinę, tvarų daiktų, maisto produktų naudojimą. Bus sutiekti vaikams mokėjimų, žinių ir įgūdžių apie ekologiją, sveiką mitybą, sveiką gyvenseną, klimato kaitą, tvarų naudojimą pagrindai.  Bus sudominti ir įtraukti į ekologinio ugdymo projekto įgyvendinimą tėvai.  Plėtosim gerosios patirties sklaidą įstaigoje ir už jos ribų, siekiant kuo geresnių projekto įgyvendinimo rezultatų.

,,Svirpliukų” grupė (6–7 m. amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupė)

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Gintarė Stonytė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Eglė Česnelienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Rasa Mačernienė

Gražus tas vaikystės pasaulis –

Lėlė, kaladėlės šalia…

Ten juokias ir krykščia linksmai

,,Svirpliukai” geriausi draugai!

,,Svirpliukų” grupėje vykdomas projektas ,,Sveikos gyvensenos ABC”

Tikslai:

 • skatinti vaikų norą, kuo daugiau sužinoti apie sveikatą (mitybą, higieną, fizinį aktyvumą), ugdyti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną;
 • skleisti sveikos gyvensenos idėjas (lankstinukus, anketas, organizuoti renginius), kaupti metodinę medžiagą.

Uždaviniai:

 • skatinti tėvus aktyviai dalyvauti sveikatingumo renginiuose, siekti sveikatos ugdymo tęstinumo namuose;
 • išugdyti norą būti stipriam, sveikam, grūdintis;
 • organizuoti popietes su tėvais apie sveiką gyvenseną;
 • suteikti vaikams žinių apie sveiką maistą, jo naudą sveikatai;
 • ugdyti įgūdžius deramai elgtis prie stalo;
 • rūpimais maisto, higienos klausimais konsultuotis su bendrosios praktikos slaugytoja.

Laukiami rezultatai:

 • pagerėjusi vaikų sveikata;
 • vaikai pratinami laikytis asmens higienos;
 • fiziškai judresni, aktyvesni vaikai;
 • vaikai įgys daug žinių apie sveiką gyvenseną.

,,Voriukų” grupė (6–7 m. amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupė)

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Julija Kirilova

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Lina Smilgienė

Auklėtojo (mokytojo) padėjėja – Virginija Gurčinienė

Mes ,,Voriukai”! Duokit kelią, duokit kelią!

Skubam, lekiam į darželį.

Pasakėles ten skaitysim, raideles ten parašysim.

Imsim rankon mes teptuką, imsim rankon mes pieštuką,

Nes metukai mums šeši, mokyklėlė mums arti.

,,Voriukų” grupėje vykdomas projektas ,,Būk saugus gatvėje”

Tikslas – formuoti saugaus elgesio gatvėje įgūdžius.

Uždaviniai:

 • mokyti atpažinti kelio ženklus ir signalus;
 • supažindinti su saugaus eismo taisyklėmis;
 • ugdyti savisaugos jausmą;
 • stiprinti saugaus elgesio įgūdžius gatvėje.

Darbo formos:

 • saugaus eismo valandėlės;
 • pokalbiai;
 • išvykos;
 • diskusijos ir viktorinos;
 • pramogos;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiamas rezultatas:

 • ugdytiniai įgys daugiau žinių apie saugų elgesį gatvėje;
 • susiformuos teisingo elgesio gatvėje įgūdžiai;
 • žinos kaip elgtis atsitikus nelaimei gatvėje (įvairių tarnybų telefonus).