Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

,,Saulutės” grupė (2-3 m. amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Irutė Čėsnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Nijolė Prielaidienė

Auklėtojo padėjėja – Regina Smirnova

Maži mes, ,,Saulutės” vaikeliai,

Svajonių ir norų pilni.

Mes lankom darželį ,,Žiogelį”,

Čia esam laimingi visi.

,,Pagrandukų” grupė (2-3 m. amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Regina Taraškevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Nijolė Prielaidienė

Auklėtojo padėjėja – Ana Silujanova

Mes – mažiukai pagrandukai,

Siaučiam, dūkstam kaip žiogiukai.

Mes – šaunuoliai lopšeliukai,

Neprilygs jokie vaikiukai!

,,Kiškučių” grupė (2-3 m. amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Loreta Simutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Raimonda Šarapajeva

Auklėtojo padėjėja – Asta Šeinienė

Mes kiškučiai greitakojai,

Žaidžiam, lakstom ir dainuojam,

Čia darželyje puiku,

Linksma, gera ir smagu.

,,Saulutės”, ,,Pagrandukų”, ,,Kiškučių” grupėse vykdomas projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”

Tikslas – vaikų bendrosios, smulkiosios motorikos  lavinimas ir kalbos ugdymas ankstyvajame amžiuje (1,5-4 m.)

Uždaviniai:

 • lavinti vaikų bendrąją ir smulkiąją motoriką;
 • mokyti vaikus taisyklingo kalbinio kvėpavimo, pūtimo pratimų;
 • lavinti vaikų artikuliacinę motoriką, tikslinti garsų tarimą;
 • ugdyti vaikų girdimąjį suvokimą;
 • plėsti vaikų žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą;
 • siekti glaudaus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo, įtraukti tėvus į vaikų kalbos ugdymo procesą;
 • skatinti vaikų pažintines galias, aktyvumą, teigiamą savęs vertinimą.

Darbo formos:

 • projekto medžiagos integravimas į kasdienines veiklas;
 • sveikatos valandėlės, popietės, mankštos, kūno kultūros pratybos;
 • tėvams teikiama informacija, švietimas;
 • projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą” proceso tęstinumas namuose;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai:

 • geresni vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos įgūdžiai;
 • tikslesnis kalbos garsų artikuliavimas, aiškesnė, taisyklingesnė vaikų kalba;
 • teigiamas vaikų savęs vertinimas, noras pažinti, veikti, bendrauti;
 • tėvai daugiau sužinos apie vaikų bendrosios, smulkiosios ir artikuliacinės motorikos lavinimo naudą ir būdus;
 • tėvai aktyviau bendradarbiaus su pedagogais, perims iš jų gerąją vaikų motorikos ir kalbos ugdymo patirtį;
 • pedagogai įgys naujos patirties, įgūdžių lavinant vaikų motoriką, ugdant kalbą ankstyvajame amžiuje;
 • pedagogai įsigys naujų mokymo priemonių, skirtų vaikų motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui.

,,Boružiukų” grupė (3-4 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Rita Bružinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Raimonda Šarapajeva

Auklėtojo padėjėja – Sandra Žurkuvienė

Boružiukai vos prašvitus,

Visiems sako, labas rytas!

Mes draugaujam su visais,

Su mažais ir dideliais.

,,Boružiukų” grupėje vykdomas projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”

Tikslas – ugdyti vaikų socialinius gebėjimus mokant gražaus kalbinio bendravimo.

Uždaviniai:

 • analizuoti, įvertinti pasakų, skaitomų kūrinėlių veikėjų poelgius;
 • plėsti vaiko žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą;
 • ugdyti teigiamą savęs ir kitų vertinimą, norą veikti, bendradarbiauti.

Darbo formos:

 • pokalbiai, diskusijos;
 • žaidimai;
 • pasakų sekimas, kūrinėlių skaitymas, knygelių vartymas, pasakojimai;
 • edukacinės valandėlės;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiamas rezultatas:

 • tvirtės vaikų kalbiniai įgūdžiai;
 • gerės tarpusavio santykiai;
 • tėvai aktyviau bendradarbiaus su  pedagogais;
 • pedagogai įgis patirties ir įgūdžių ugdant vaikų kalbinius ir socialinius gebėjimus.

,,Boružiukų” grupėje vykdomas projektas – Močiutės skrynią atvėrus”

Tikslas – propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp ugdytinių, įstaigos pedagogų, jų šeimos narių, siekiant tęstinumo.

Uždaviniai:

 • etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą;
 • padėti ugdytiniams ir jų šeimoms geriau pažinti krašto tradicijas;
 • burti pedagogus, ugdytinius bei jų tėvus bendrai etnokultūrinei veiklai.
 • skiepyti meilę ir pagarbą vyresniam žmogui;
 • sudaryti jaukią emocinę atmosferą, kuri skatintų vaikus ir jų šeimos narius aktyviai įsijungti į etnokultūrinę veiklą;
 • ugdyti suvokimą, kad senolių sukaupta patirtis yra vertinga ir ją reikia gerbti.

Darbo formos:

 • popietės, vakaronės, išvykos, ekskursijos;
 • atmintinės, anketos, lankstinukai;
 • tėvų švietimas siekiant tęstinumo;
 • albumo kūrimas surenkant patarles, mįsles, skaičiuotes apie senovinius papročius ir t. t.
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai – vienas iš įstaigos prioritetų yra etninių vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas perduodant patirtį įstaigos darbuotojams, ugdytiniams ir tėvams. Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa  naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių šeimos tradicijos, papročiai. Integruojant etninį paveldą į kasdienę veiklą, perduosime ugdytiniams savo krašto tradicijas. Į ugdomąją veiklą įtraukiame tėvelius, senelius, prosenelius. Dalindamiesi jų išsaugota patirtimi, ugdytiniai sužinos, pamatys, stebės, tyrinės senovinius buities rakandus, indus, rūbus, darbus ir kt. Sužinos kaip švęsdavo šventes, kokius gamino valgius. Įgyvendinant šį projektą išsaugosime senąsias tradicijas ir perduosime jas savo vaikams. Prisiminsime, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis savybėmis buvo grįstos jų gyvenimiškos vertybinės nuostatos.

,,Gintarėlių” grupė (3-4 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Virginija Luotienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Dalia Lekavičienė

Auklėtojo padėjėja – Jovita Jotkuvienė

Gintarėliai, gintarėliai skaidrūs jūros akmenėliai,

Esam stiprūs ir sveiki, mus pavyki, jei gali.

Mokam piešti ir skaičiuoti, mokam šokti ir dainuoti.

Esam draugiški, linksmi ir labai labai geri.

,,Gintarėlių” grupėje vykdomas projektas ,,Mano miestas Klaipėda visais metų laikais”

Tikslas – pažinti savo miestą Klaipėdą, ugdyti vaikų meilės ir pagarbos jausmą gimtajam miestui.

Uždaviniai:

 • plėsti vaikų žinias apie žymias  Klaipėdos miesto vietas;
 • suteikti vaikams su šeima džiugių emocijų aplankant gražiausias Klaipėdos miesto vietas įvairiais metų laikais;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais vykdant projektą;
 • skatinti vaikų pažintinį aktyvumą, gebėjimą stebėti ir matyti, analizuoti ir vertinti mūsų miestą įvairiais metų laikais;
 • ugdyti komunikavimo, socialinę, meninę ir pažintinę kompetencijas;
 • meninės-kūrybinės parodos ,,Mano vasaros atostogos gimtoje Klaipėdoje” organizavimas.

Darbo formos:

 • pokalbiai, diskusijos;
 • knygų, iliustracijų, foto albumų žiūrėjimas, tyrinėjimas, analizavimas;
 • Klaipėdos miesto žymių vietų, pastatų, meno objektų, skulptūrų lankymas, jų fotografavimas žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį. Surinktos medžiagos sisteminimas;
 • įspūdžių perteikimas meniniuose darbuose;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai:

 • vaikai susipažins su žymiomis miesto vietomis;
 • geriau pažins metų laikus;
 • aktyvesnis taps bendravimas ir bendradarbiavimas tarp pedagogų, vaikų ir tėvelių;
 • ugdysis vaikų meilė, pagarba gimtajam miestui.

 

,,Kodėlčiukų” grupė (4-5 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Gerda Gedgaudienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Žana Lukauskienė

Auklėtojo padėjėja – Vilija Meškienė

Mes vaikučiai iš ,,Žiogelio”

Mokam daug gražių dainelių,

Šokam, piešiam ir sportuojam,

Susikibę uždainuojam!

,,Kodėlčiukų” grupėje vykdomas projektas ,,Aš gamtos vaikas”

Tikslas – plėsti ir turtinti vaikų patyrimą per sąlytį su gamta ir aplinkiniu pasauliu.

Uždaviniai:

 • padėti pažinti vaikų pasaulį, supažindinti vaikus su gyvąja gamta;
 • skatinti pajusti gamtos didingumą, įvairovę, grožį;
 • supažindinti ugdytinius su nuodingais ir naudingais žmogui augalais;
 • pratinti pastebėti netvarkingą aplinką ir ją sutvarkyti;
 • pratinti neteršti aplinkos, antrines žaliavas panaudoti įvairiems darbeliams;
 • formuoti supratimą, kad esame priklausomi nuo gamtos, kad saugodami ją mes saugojame ir save.

Darbo formos:

 • pokalbiai;
 • išvykos;
 • bendrų švenčių organizavimas;
 • darbelių, piešinių atlikimas;
 • įvairios medžiagos apie gamtą ir jos išsaugojimą kaupimas ir platinimas;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai:

 • gyventi harmoningai su gamta, kadangi ji lemia žmonių išlikimą ir gerovę;
 • ugdytiniai įgys daugiau žinių apie tinkamą elgesį gamtoje;
 • išmoks tausoti gamtą, pastebėti netvarką gamtoje;
 • susiformuos pagrindines nuostatas: ,,myliu tai, kas gražu”, ,,saugu tai, kas man naudinga”, ,,užjaučiu tuos, kurie reikalauja apsaugos ir globos ir yra silpnesni už mane”, ,,galiu tik tai, ką pažįstu”.
 • skatinti vaikų ir tėvų aktyvumą, dalyvaujant bendruose renginiuose.

,,Bitučių” grupė (4-5 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Daiva Grubliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Judita Damulytė

Auklėtojo padėjėja – Roberta Šukutytė

Dingu dingu, dingu dingu varpeliu tuo stebuklingu,

Tik išgirdę tą varpelį, skrenda bitės į darželį.

Skrenda kiek sparneliai gali į darželio šviesią šalį.

Po lašiuką, po lašiuką pildo jos žinių koriuką.

,,Bitučių” grupėje vykdomas projektas ,,Būkime švarūs ir sveiki”

Tikslas – stiprinti vaikų sveikatą, pratinti laikytis sveikos gyvensenos būdų, ugdyti higieninius įgūdžius.

Uždaviniai:

 • bendradarbiauti su tėvais siekiant gerinti vaikų sveikatą
 • supažindinti vaikus su grūdinimosi, judėjimo, sveikos mitybos ir higieninių įgūdžių poveikiu sveikatai
 • asmens higienos įgūdžius diegti kasdieninės veiklos metu
 • kaupti įvairią literatūrą, atmintines apie sveiką gyvenseną, šviesti tėvus

Darbo formos:

 • pasakojimai, pokalbiai, aptarimas, vertinimas;
 • IT taikymas;
 • išvykos;
 • praktinė veikla;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai:

 • supras sveikos gyvensenos naudą
 • laikysis asmens higienos įgūdžių darželyje ir namuose
 • džiaugsis aktyvaus judėjimo rezultatais
 • sumažės sergamumas

,,Pelėdžiukų” grupė (5-6 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Jūratė Norkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja- Žana Lukauskienė

Auklėtojo padėjėja – Nadežda Jevluchina

Pelėdžiukai esame

Ir gyvenam grupėje,

Ten, kur pasakų šimtai,

Ir visi, visi draugai!

,,Pelėdžiukų” grupėje vykdomas projektas ,,Švari gamta – sveikas žmogus”

Tikslas – plėsti ir turtinti vaikų žinias apie švarios, ekologiškos gamtos įtaką žmogaus sveikatai, ugdyti ekologines vertybes.

Uždaviniai:

 • skatinti pajusti gamtos didingumą ir grožį;
 • supažindinti su naudingais ir nuodingais žmonių sveikatai augalais;
 • eksperimentuoti, tyrinėti, sužinoti, kad tik švarioje gamtoje augs sveikas žmogus;
 • pratinti rūšiuoti atliekas, neteršti aplinkos;
 • formuoti supratimą, kad mūsų dvasinę ir fizinę sveikatą įtakoja ekologiška aplinka.

Darbo formos:

 • pokalbiai, diskusijos;
 • sveikatos valandėlės;
 • išvykos į gamtą;
 • darbų, piešinių parodėlės tėvų stende;
 • medžiagos apie ekologiją, sveikatą rinkimas, sisteminimas;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiamas rezultatas:

 • ugdytiniai įgys daugiau žinių apie gamtosaugą;
 • domėsis kultūrine, gamtine aplinka, ją tyrinės ir pažins;
 • ugdysis pagarba gamtai, gyvybei, žmogaus sukurtai aplinkai;
 • bus aktyvus gamtos puoselėtojas.

 

,,Aušrinukų” grupė (5-6 m. amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Birutė Joneckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Dalia Lekavičienė

Auklėtojo padėjėja – Laura Engelytė

Atkeliavo jau aušrelė,

Tek saulužė pamažu,

Atsikėlę ,,Aušrinukai”

Bėg ,,Žiogelin” takeliu.

,,Aušrinukų” grupėje vykdomas projektas – Močiutės skrynią atvėrus”

Tikslas – propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp ugdytinių, įstaigos pedagogų, jų šeimos narių, siekiant tęstinumo.

Uždaviniai:

 • etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą;
 • padėti ugdytiniams ir jų šeimoms geriau pažinti krašto tradicijas;
 • burti pedagogus, ugdytinius bei jų tėvus bendrai etnokultūrinei veiklai.
 • skiepyti meilę ir pagarbą vyresniam žmogui;
 • sudaryti jaukią emocinę atmosferą, kuri skatintų vaikus ir jų šeimos narius aktyviai įsijungti į etnokultūrinę veiklą;
 • ugdyti suvokimą, kad senolių sukaupta patirtis yra vertinga ir ją reikia gerbti.

Darbo formos:

 • popietės, vakaronės, išvykos, ekskursijos;
 • atmintinės, anketos, lankstinukai;
 • tėvų švietimas siekiant tęstinumo;
 • albumo kūrimas surenkant patarles, mįsles, skaičiuotes apie senovinius papročius ir t. t.
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiami rezultatai – vienas iš įstaigos prioritetų yra etninių vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas perduodant patirtį įstaigos darbuotojams, ugdytiniams ir tėvams. Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa  naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių šeimos tradicijos, papročiai. Integruojant etninį paveldą į kasdienę veiklą, perduosime ugdytiniams savo krašto tradicijas. Į ugdomąją veiklą įtraukiame tėvelius, senelius, prosenelius. Dalindamiesi jų išsaugota patirtimi, ugdytiniai sužinos, pamatys, stebės, tyrinės senovinius buities rakandus, indus, rūbus, darbus ir kt. Sužinos kaip švęsdavo šventes, kokius gamino valgius. Įgyvendinant šį projektą išsaugosime senąsias tradicijas ir perduosime jas savo vaikams. Prisiminsime, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis savybėmis buvo grįstos jų gyvenimiškos vertybinės nuostatos.

,,Svirpliukų” grupė (6-7 m. amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupė)

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Gintarė Stonytė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Aurelija Matulevičienė

Auklėtojo padėjėja – Daiva Slavikienė

Gražus tas vaikystės pasaulis –

Lėlė, kaladėlės šalia…

Ten juokias ir krykščia linksmai

,,Svirpliukai” geriausi draugai!

,,Svirpliukų” grupėje vykdomas projektas ,,Sveikos gyvensenos ABC”

Tikslai:

 • skatinti vaikų norą, kuo daugiau sužinoti apie sveikatą (mitybą, higieną, fizinį aktyvumą), ugdyti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną;
 • skleisti sveikos gyvensenos idėjas (lankstinukus, anketas, organizuoti renginius), kaupti metodinę medžiagą.

Uždaviniai:

 • skatinti tėvus aktyviai dalyvauti sveikatingumo renginiuose, siekti sveikatos ugdymo tęstinumo namuose;
 • išugdyti norą būti stipriam, sveikam, grūdintis;
 • organizuoti popietes su tėvais apie sveiką gyvenseną;
 • suteikti vaikams žinių apie sveiką maistą, jo naudą sveikatai;
 • ugdyti įgūdžius deramai elgtis prie stalo;
 • rūpimais maisto, higienos klausimais konsultuotis su bendrosios praktikos slaugytoja.

Laukiami rezultatai:

 • pagerėjusi vaikų sveikata;
 • vaikai pratinami laikytis asmens higienos;
 • fiziškai judresni, aktyvesni vaikai;
 • vaikai įgys daug žinių apie sveiką gyvenseną.

,,Voriukų” grupė (6-7 m. amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupė)

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja- Julija Kirilova

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Gintarė Mikutaitė-Bogdan

Auklėtojo padėjėja – Rasa Gurauskienė

Mes ,,Voriukai”! Duokit kelią, duokit kelią!

Skubam, lekiam į darželį.

Pasakėles ten skaitysim, raideles ten parašysim.

Imsim rankon mes teptuką, imsim rankon mes pieštuką,

Nes metukai mums šeši, mokyklėlė mums arti.

,,Voriukų” grupėje vykdomas projektas ,,Būk saugus gatvėje”

Tikslas – formuoti saugaus elgesio gatvėje įgūdžius.

Uždaviniai:

 • mokyti atpažinti kelio ženklus ir signalus;
 • supažindinti su saugaus eismo taisyklėmis;
 • ugdyti savisaugos jausmą;
 • stiprinti saugaus elgesio įgūdžius gatvėje.

Darbo formos:

 • saugaus eismo valandėlės;
 • pokalbiai;
 • išvykos;
 • diskusijos ir viktorinos;
 • pramogos;
 • IT taikymas;
 • patirtinė, tiriamoji, eksperimentinė veikla.

Laukiamas rezultatas:

 • ugdytiniai įgys daugiau žinių apie saugų elgesį gatvėje;
 • susiformuos teisingo elgesio gatvėje įgūdžiai;
 • žinos kaip elgtis atsitikus nelaimei gatvėje (įvairių tarnybų telefonus).