Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Įstaigos darbo laikas – 7.30 val. iki 18.00 val.

Bendros žinios apie įstaigą
Įstaigos pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiogelis“
Adresas – Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159
El. paštas – ziogelisdarzelis9@gmail.com
Tel. – +370 46 38 34 03
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga
Steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla
Institucijos tipas – lopšelis-darželis
Mokymosi kalba – lietuvių kalba
Mokymosi forma – dieninė
Paskirtis – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190432690

Į įstaigą priimami vaikučiai nuo 2 metų.

Vizija – lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ – ugdymo įstaiga nuolat tobulėjanti, aktyvi ir atvira kaitai, orientuota į bendražmogiškas vertybes, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą, siekianti partnerystės ir bendradarbiavimo su tėvais.

Misija – tenkinti ir plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius poreikius, užtikrinant asmenybės brandą, visavertį vaiko ugdymą, siekiant stiprinti ugdytinių fizinę, psichinę sveikatą.

Filosofija – vaikai – unikali vertybė. Tėvai – aktyvūs pagalbininkai. Pedagogai – kvalifikuoti specialistai. Bendruomenė – tradicijų ir papročių puoselėtoja.

Tikslas – kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

Uždaviniai:

  • užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą bei rezultatyvumą ir pagalbos vaikui efektyvinimą;
  • plėtoti ir stiprinti įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius;
  • užtikrinti saugias, šiuolaikiškas ugdymo sąlygas ir racionalų įstaigos lėšų bei infrastruktūros panaudojimą;
  • diegti mokyklos įsivertinimu grįstą veiklos kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, bendruomenės ir vadovų lyderystės darną.